Selberg Arkitekter

Nydalsbrua

Prosjektet er et av de største i Miljøpakken og omfatter utbygging av ny skråstagbru over Nidelva (Nydalsbrua) med tilhørende rundkjøringer, ny Osloveg fra Sluppen til Sivert Dahlens veg (ca 1,2km), sykkelveg med fortau (ca 1,7km), to nye bruer over Leirelva og tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen.

Selberg Arkitekter er rådgiver på landskap og reguleringsplankart i prosjektet, som ble vunnet i en designkonkurranse høsten 2014. LARK-arbeidet omfatter alle faser i prosjektet fra plan- og designkonkurranse, regulerings- og byggeplanfase til ferdig bygd anlegg.

Eksisterende Sluppen bru opprustes og omgjøres til gang- og sykkelbru. Prosjektet er i svært krevende omgivelser med redusert rom for terrengforming og tilpasninger. Det har vært mye tverrfaglig jobbing for å få geometri, konstruksjoner og landskap til å gå opp. Målet er å gjøre inngrepet i landskapet så skånsomt som mulig gjennom god terrengtilpasning og bevisst utforming og bruk av konstruksjoner, materialer, overflater og vegetasjon.

Det har vært fokus på å finne løsninger som i størst mulig grad legger til rette for å ta vare på eksisterende vegetasjon, og gir muligheter for reetablering av vegetasjon gjennom utforming og bevisst oppbygging av nye fyllinger og skråninger som gir grobunn for ny vegetasjon slik at veganlegget får et grønt uttrykk.

Område mellom Oslovegen og elvekantvegetasjonen opparbeides for å gi opplevelseskvaliteter for gående og syklende. Terrengoverflaten i partier med litt avstand mellom Oslovegen og gs-vegen formes med bølgende form som varierer langs gs-vegen. Dette gir variasjon i opplevelsen av sideterrenget når man går langs gs-vegen, fra et lukket/trangt landskapsrom til litt mer åpent og flatt landskapsrom. Det revegeteres med stedegen vegetasjon. På egnede steder langs traséen er det mulig å tilrettelegge punkter for adkomst, fiske og rekreasjon. 

Ved bygging av Nydalsbrua vil det bli behov for masseutskifting og anleggsveger i et større område av elveskråningen der Pilgrimsleden i dag ligger som en relativt smal sti. Pilgrimsleden skal reetableres etter anleggsperioden der målet er at Pilgrimsleden da skal ha en god og naturlig terrengtilpasning. Det skal etterstrebes å opprettholde opplevelsen av å følge den historiske Pilgrimsleden.

Sted: Sluppen, Trondheim
Byggherre: Miljøpakken/SVV Region Midt
Status: Ferdigstilt oktober 2023.