Selberg Arkitekter

Nye Gimse Skole

I 2019 var Selberg Arkitekter med i design- og byggkonkurranse konkurranse for ny barneskole i Melhus sammen med Veidekke og Hus Arkitekter.

Melhus Kommune ønsker å erstatte den eksisterende barneskole fra 1956 med en moderne og fremtidsrettet skole med tilhørende idrettshall. Skolen skulle føles levede og aktiv også utenfor skoletiden, og på den måte være et møtested for kultur og idrett.

‘Fremtidens skole’ var nøkkelordet for dette prosjektet. Det er derfor lagt til rette for ulike læringsarenaer som tilpasses elevenes varierte opplæring og fysiske behov. Med et større fotballanlegg, en ungdomsskole og videregåendeskole som umiddelbar nabo, ville Gimse Skole og tilhørende uteareal bli en del av et nærmiljøsenter i Melhus.

Tomten hvor dagens skole er plassert, preges av tre landskapsnivåer med en høydeforskjell på 7-8 meter, med Gimse ungdomsskole øverste og Gimse barneskoleskole nederst. Byggets nordlige plassering sørger for sørvendte og solfylte oppholdsarealer. All trafikk og varelevering holdes nord for bygget, slik at lekene barn ikke kommer i konflikt med disse. Et kiss’n’ride-område etableres nedenfor skolen og en trapp forbinder plassen med skolegården.

Den nye skolen vil få trinnfri atkomst til alle etasjer, og utearealene opparbeides slik at universell utforming er en naturlig del av utomhusanlegget. Terrengets variasjon hjelper med å skape en naturlig, men oversiktlig, oppdeling mellom de ulike oppholdsarealene. Samtidig har både store og små barn fortsatt tilgang til hele området uavhengig av trinntilhørighet.

Fri, uforstyrret lek er viktig, og derfor er de forskjellige soner tilpasset aldersgrupper, interesser og ferdighetsnivå. Uteområdet utstyres derfor med ballbinge og baner, streetbasket, parkouranlegg, buldrevegg, bordtennisbord, klatretårn, husker, sandkasser, lekeborg mm.

Flere av de eksisterende trær bevares og et nytt grønt område etableres i forbindelse med den tettbevokste skråning mot øst.  Her vil elevene få et mer rolig område med hinderløype, gapahuk, bålplass og sykkelløype. Sentralt i skolegården etableres ‘Vrimleplassen’, som legger opp til samlinger ved bordene eller i sitteamfiet. Regnbed og swales plassert sentralt i området skal håndtere overvannet fra skolegården på en miljøbevisst måte og vil redusere belastningen på kloakknettet. I tillegg vil dette være med på å skape biodiversitet og læring for elevene rundt miljø.

Sted: Melhus
Byggherre: Melhus kommune
Status: Design- og byggkonkurranse

Fagområde

Kategori

  • Skole og barnehage