Selberg Arkitekter

Fylkeshuset i Bodø

Detaljregulering som omhandler utvidelse av eksisterende fylkeshus med en egen kontorfløy.

Eksisterende fylkeshus har arkitektoniske kvaliteter, som ønskes bevart og nybygg er foreslått som egen separat bygningskropp med forbindelse mellom nytt og gammelt bygg i første plan. Reguleringsplanforslaget bygger på skisseprosjekt for nybygg utarbeidet av Selberg Arkitekter.

Ny kontorfløy på fem etasjer er foreslått plassert i sørvestre del av eiendommen. Plassering av nytt bygg danner en fasadelinje som forsterker opplevelsen av gaterommet i Hålogalandsgata, og man får en åpen og inviterende forplass i tilknytning til hovedinngangen i øst. I sør og vest etableres grønne parkareal tilknyttet Fylkeshuset.

Bygget er planlagt med en høy 1. etasje på ca. 6 m. Fra inngang/foaje er det adkomst til resepsjon, konferansesal og møteromsavdeling på bakkeplan. Videre er det en enkel gangforbindelse til eksisterende bygg, og til trapp og heis i nybygget. Det planlegges for felles kantine i mellombygget som kobler eksisterende og ny fløy. I 2.-5. etasje er det kontorareal med tilhørende møterom, pauserom mm. Det er i tillegg lagt inn et inntrukket volum på tak, som rommer teknisk rom og overlys inn til kontorareal.

Kontorbygget planlegges med parkeringskjeller og gode utearealer. Det er et mål å bruke massivtre som konstruksjonsmateriale ved oppføring av bygget.

Sted: Bodø
Byggherre: Nordland fylkeskommune
Status: Reguleringsplan vedtatt 2020

Fagområde

Kategori

  • Kontor, næring og industri
  • Planprosesser