Selberg Arkitekter

Okstad skole

Selberg Arkitekter har utarbeidet en detaljregulering for utvidelse av Okstad barneskole.  Planområdet ligger på Okstad i Trondheim kommune.

Okstad skole ble bygget i 1997 som en 2-parallell 1-4-skole. Ny skole blir et tilbygg på eksisterende skolebygg, og rommer 280 elever fra 1.-7. trinn. Planen tar også for seg endrede parkeringsmuligheter og nye adkomstforhold. En mulighetsstudie, gjennomført av Norconsult, danner grunnlaget for plangrepet.

Nytt skolebygg har et fotavtrykk på 1150 m². Det rommer både undervisningsrom og gymsal med tilhørende garderober. Planen legger til rette for et kvalitativt uteareal på 7,9 daa. Gjennom planarbeidet ble adkomsten flyttet lenger nord og det legges opp til en snusløyfe i tilknytning til denne. Dette bidrar til at trafikken ikke trekkes inn i selve skoleområdet og man oppnår bedre trafikksikkerhet.

Konseptet underordner seg eksisterende bebyggelse og landskapsformer. Detaljregulering sikrer en utvidelse av eksisterende bebyggelse i nordlig retning.

Sted: Kroppanmarka, Trondheim kommune
Tiltakshaver: Trondheim kommune v/ Trondheim eiendom, Utbygging
Status: Detaljplan, vedtatt 12.04.2018

Fagområde

Kategori

  • Planprosesser
  • Skole og barnehage