Selberg Arkitekter

Opsund bru

I samarbeid med Aas-Jakobsen deltok vi i en innbudt forprosjektkonkurranse for en ny gang-/sykkelbru over Glomma i Sarpsborg kommune. Vårt forslag ble ikke valgt. Vinnerforslagets kostnadsoverslag viste seg å ligge betydelig lavere enn nivået på anbudene. Prosjektet venter på gjennomføring.

Vårt forslag er en buebru som spenner fritt ca. 130 m. Buekonstruksjonen er ideell mht. fundamentering og spennlengden, samt at den står i et harmonisk samspill med landskapet. I tillegg til å fremheve brustedets særegenhet har vi fokusert på vedlikeholdsvennlighet, universell utforming, å etablere nyttige funksjoner, samt å gi trafikanten en interessant opplevelse.

Vårt forslag innebærer kun få og forsiktige inngrep i landskapet. Det skal søkes bevaring av spesielle enkelttrær. Adkomstveiene legges på terreng der det er mulig og bygges opp med forstøtningsmurer av gabionkasser der det er nødvendig. Ved østre landkar etableres to bruksområder som kontrasterer hverandre i bearbeidelsesgraden og dermed utfyller hverandre i funksjonaliteten. Mot sør fylles terrenget i en solvendt gresslette opp mot rampa. Nord for rampa plasseres et amfi harmonisk i adkomstrampens innersving. Det henvender seg på denne måten dit utsikten er mest attraktiv. Trinnene er tenkt i lysegrå, grovhogd stein.

Landkarene bygges i betong. Sideveggene heller innover mens frontveggene vinkles utover. Formgivning, forskalingsretning og fargesetting skal bidra til at konstruksjonene ser ut som om de “vokser” ut av terrenget. Brua sine stålbuer er opplagret på betongfundamenter som strekker seg opp til ca. 1,50 m over brubanen. Buefundamentene formgis iht. samme konsept som landkarene. Veibanen bygges i betong og legges på tverrgående bjelker med buet underflens.

Rekkverket har en buet ytterhud av perforert stål, som sammen med den buede utsiden av kantbjelken gir brubanen utseendet av et sammenhengende ekstrudert volum. Fra innsiden vil rekkverket oppleves transparent og dens form motvirker klatring. Håndløperen er av tre, da den er den delen av brua som trafikanten har hudkontakt med.

Belysningen skal integreres i konstruksjonen i størst mulig grad. Buene skal effektbelyses med slepelys fra armaturer som integreres i landkarene. Brubanen belyses fra armaturer som integreres i tverrbjelkene i toppen av buene. 

Sted: Glomma v/ Hafslundsøy, Sarpsborg
Byggherre: Sarpsborg kommune
Status: Forprosjektkonkurranse, levert 2012