Selberg Arkitekter

Røstad skole

Sammen med HUS Arkitekter i Trondheim ble vi kvalifisert til å delta i plan- og designkonkurranse for Røstad ungdomsskole. Konkurransen ble avgjort i Juli 2013. Skolen skal etableres på en tomt i kort avstand til Trønderhallen og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Tomta ligger vakkert til mellom et bekkedrag, utløpet av Levangselva og fjorden. Den nye skolen går over to plan og vil få utsikt over fjorden. Det har vært fokus på løsninger som ivaretar kravene til miljø, energibruk og universell utforming.

Tomtens beliggenhet gir sterke føringer for adkomstsituasjonen, da både gående, kjørende og alt av varetransport ankommer tomten fra samme side. Prosjektet må akseptere situasjonen, og behandle alle trafikale forhold på så liten plass som mulig. Dette har også en positiv side. En slik situasjon gjør det mulig å avvikle trafikken på et uvanlig lite areal, og få tilsvarende større arealer til elevenes og skolens disposisjon. Varer, søppel, HC parkering, avstiging og evt. trailere løses i og ved samme vendekurve. Sykkelparkering organiseres ved de 3 ulike angrepspunkt i vest, sør og øst og eliminerer behov for sykling gjennom skolegården. Utearealet tar hensyn til tomtas høydeforskjell. Bygget er plassert lengst mot nord for å sikre universelt utformet atkomst, samt gi rom for utearealer mot sør med siktforbindelse til sentrum. Linjene utomhus går fra å være strammere nærme bygget til mere fri lengre fra bygget. Dette gjelder også bruk av vegetasjon.

Hovedelementer i uteanlegget: Uteamfiet, forplassen med kunst, utendørs vrimleplass til kantina og/eller samlinger/forestillinger, aktivitetsområdet med masse varierte tilbud, «skogen» som en replikk av de øvrige grønne lunger innenfor område og stiene langs elvebredden med lune oppholdsplasser.

Sted: Røstad, Levanger
Byggherre: Levanger kommune
Status: Konkurranse 2013

Fagområde

Kategori

  • Skole og barnehage