Selberg Arkitekter

Selsbakkvegen 55

På vegne av tiltakshaver Prosjektpartner Midt-Norge har Selberg Arkitekter vært hovedkonsulent ved utarbeidelse av reguleringsplan for boligbebyggelse på Byåsen i Trondheim.

Planen omfatter et leilighetsbygg oppdelt i ulike volumer i 2-3 etasjer med 12 leiligheter. Leilighetene kan være i varierende størrelse der gjennomsnittsstørrelsen vil ligge på omtrent 70 m2 BRA. Bygningsvolumet er vist med en variasjon i høyde og bredder som står på en felles parkeringskjeller. Uteoppholdsareal tilrettelegges på et solfylt areal på tomtens sørlige del.

Planområdet er på 4,2 daa og ligger i et etablert boligområde med både småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Utfordringen i planen har vært å balansere utnyttelse ut ifra tetthetskravet på 6 boliger pr dekar opp mot skyggevirkningene av bebyggelsen. Det har vært jobbet med flere alternativer for å gjøre solforholdene best mulig for naboeiendommene. En oppdeling av volumene gir en større tilpasning til omkringliggende bebyggelse, og en nedtrapping av volumene mot sørøst medfører at skyggevirkningene blir minst mulig.

Prosjektet er løst gjennom tett samarbeid mellom kontorets faggrupper arkitekt, landskap og plan.

Sted: Byåsen, Trondheim
Tiltakshaver: Prosjektpartner Midt-Norge AS
Status: Godkjent reguleringsplan

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter
  • Fortettingsprosjekt