Selberg Arkitekter

Sørborgen Skole

Sørbogen barneskole utvides og oppgraderes. Prosjektet omfatter detaljprosjektering av tilbygg til eksisterende barneskole. I tillegg div. innvendig ombygging.

Den nye skolen er bygget på delvis ubebygd areal, øst for dagens gymsal. Dagens sidebygg til gymsal er revet for å gi plass til nybygget. Dette har gitt en effektiv byggefase, uten fare for driftsmessige konflikter.

Den nye skolen er bygd opp over en logisk tredeling, småskole, mellomtrinn og fellesfunksjoner. Det er en ambisjon at skolen skal fungere i symbiose med kulturskolen, og bli et senter i nærmiljøet, med muligheter for mye bruk også utenom skoletiden.

I tilbygget er det innganger, garderober og undervisningsrom for 3 årstrinn, totalt 225 elever. Her er det også et nytt stort musikkrom og to spesialrom/lydceller. Undervisningsrom og grupperom har store glassfelt mot korridor.

I eksisterende bygg er det medtatt ombygging til ny kulturskole. Kulturskolen har adkomst rett fra vestibyle/hovedinngang. Det er også direkte adkomst til gymsal fra vestibylen. Videre er areal for administrasjon, lærerarbeidsplasser og resepsjon ombygget.

Skolens uteområde skal også oppgraderes. Dette vil ferdigstilles til sommeren. Her er tilgrensende uteareal på ungdomsskolen inkludert.

Sted: Klæbu, Trøndelag
Byggherre: Klæbu Kommune
Status: Ferdigstilt 2018