Selberg Arkitekter

Boligområde Svebergmarka

Malvik Kommune utvikler en detaljregulering for delfelt B12 - Sveabakken i Svebergmarka. Denne planen har som intensjon å legge til rette for en relativt tett boligstruktur i et utfordrende terreng. I planforslaget er det vektlagt å legge til rette for et differensiert boligtilbud og ivaretakelse av områdets landskapsmessige kvaliteter.

Tomta er preget av små koller, bekkedaler og skogkledde skråninger med blandingsskog av lav bonitet.  Tettheten på skogen varierer, med stedvis åpnere partier. Terrenget heller mot øst og nord-øst.

Det legges til rette for utbygging av eneboliger med tomtestørrelser på 400-500 m2, men det reguleres også for flermannsboliger og blokkbebyggelse. Høydeforskjellene innenfor planområdet varierer og er relativt store for deler av planområdet.  Dette gir store terrengmessige utfordringer. Som grunnlag for konkret utarbeidelse av grep, vurdering av boligtypologi og tomter er det utarbeidet en terrenganalyse som skisserer helningsgrad innenfor feltet.

Boligene er planlagt med trinnfri adkomst, god tilgjengelighet og funksjonelle planløsninger.

Sted: Sveberg, Malvik
Byggherre: Malvik kommune
Status: Reguleringsplan vedtatt 2013