Selberg Arkitekter

Tiller Hageby

Tiller Hageby er en del av Tillerbyen sør for Trondheim. Området er inndelt i 7 delfelt, og inneholder en variert boligtypoligi, fra mindre leiligheter og flermannsboliger til eneboliger. Selberg Arkitekter har vært ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende for utomhusanlegget i prosjektet. Boligene er på vegne av Block Watne tegnet frem til byggesøknad på tre av delfeltene.

Oppdragsgiver ønsket bistand til opptegning, søknadsprosess og tilpasning av boligbyggene. Boligtypene måtte tilpasses prosjektert p-kjeller samt tilpasning til TEK 10-krav.

Parkeringen er lagt i p-kjeller under boligene, noe som bidrar til at området rundt husene blir tilnærmet bilfritt. Heishusene binder p-kjelleren sammen med uteområdene, og disse har fått en spesiell utforming som står i kontrast til boligene. Kledningen på sideveggene er lagt i et viftemønster. På ett av byggene måtte også ventilasjonskanaler integreres. Det vellykkede resultatet var helt avhengig av den presise utførelsen.

Utearealer er opparbeidet iht. prinsipper om universell utforming. Landskapsarkitekt har vært sentral ifm. høydesetting av bebyggelse og p-kjeller for å legge forholdende godt til rette for opparbeidelse av grøntarealer over p-kjeller og ivaretakelse av tilgjengelighetskrav. Sentralt i boligområdet er det opparbeidet et stort felles leke- og oppholdsareal med klatrepyramide, grillplass og sitteplasser der beboere på tvers av feltene kan samles og møtes. I tillegg finnes det flere mindre nærlekeplasser innenfor boligområdet. Felt med tunbebyggelse har f.eks egne leke- og oppholdsarealer som skaper tilhørighet til de enkelte tun.

Det ble på bestilling fra oppdragsgiver laget en fargeplan for området. Den valgte fargepaletten består av ulike jordfarger inspirert av skogsområdet i nærheten av tomta og bidrar til et variert, men samtidig helhetlig uttrykk. Utomhusanlegget er fargesatt med utgangspunkt i den samme paletten.

Sted: Tiller, Trondheim
Byggherre: Block Watne
Status: Ferdigstilt 2017/under bygging