Selberg Arkitekter

Være Østre

På vegne av TOBB har Selberg Arkitekter vært hovedkonsulent ved utarbeidelse av detaljregulering for boligbebyggelse på Være Østre. Planområdet er på ca 22 daa og åpner for rundt 103 boenheter fordelt på rekkehus og leiligheter i blokkbebyggelse.

Området ligger i forlengelsen av et eksisterende boligområde øst for Trondheim sentrum. Tomta og området er skrående mot nordvest med vidstrakt utsikt til Væresholmen og Trondheimsfjorden.

Planens hovedgrep med rekkehus over 2-3 etasjer i nord og blokkbebyggelse lagt på tvers av terrenget bidrar til at rekkehusene i nord vil fungere som en støyskjerm for både ny- og eksisterende bebyggelse. På den måten oppfylles støyskjerming fra trafikk og gir gode støyfrie utearealer. Boligblokkene er på 3 etasjer over terreng og henvendes slik at det opprettes siktlinjer ned til fjorden for eksisterende bebyggelse. En slik henvendelse gir samtidig gode sol- og utsiktsforhold fra leilighetenes private balkonger. Parkering legges under terreng med innkjøring fra sokkel for å frigi mer uteareal og bidra til høyere trafikksikkerhet.

Det er planlagt flere større felles uteområder opparbeidet med romdannende vegetasjon, lekeutstyr, sykkelparkering og møblering for felles opphold blant beboerne. Uteplassene ligger på solrike områder mellom bebyggelsen. Alle uteplassene har fantastisk utsikt til fjorden, og man vi kunne oppleve solnedgangen når man oppholder seg her. Uteplasser er universelt utformet.

Forslaget innebærer også en oppgradering av eksisterende bussholdeplass.

Sted: Ranheim, Trondheim
Tiltakshaver: TOBB
Status: Detaljregulering

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter