Selberg Arkitekter

Vegamot - bolig og næring

Selberg Arkitekter har på vegne av Fagtrykk eiendom AS utarbeidet en mulighetsstudie og påfølgende reguleringsplanforslag for tomten Vegamot, på lokalsenteret Moholt. Planområdet foreslås regulert til bolig og kombinert formål forretning/kontor/tjenesteyting, samt grønnstruktur, renovasjonsanlegg, energianlegg og trafikkareal.

Mulig virksomhet en kan se for seg i næringsbygget er kontor, offentlig eller privat tjenesteyting som for eksempel legekontor, treningssenter, bevertning m.m.  

Området ligger innenfor lokalsenteret Moholt/Vegamot, som er et viktig knutepunkt både trafikalt og næringsmessig. Planområdet ligger tett på E6 og det er nødvendig å organisere arealbruk slik at boligbebyggelsen blir skjermet fra trafikkstøy og støv. Et hovedgrep for konseptet er derfor å legge næringsvirksomhet som en skjermende buffer mellom E6 og boligbebyggelsen.

Planforslaget legger opp til en høy utnyttelse og høyder tilsvarende eksisterende bebyggelse i lokalsenteret i sør(vest). Dette vil markere overgangen til områdene nordøst for planområdet, som har en annen typologi og karakter med småhusbebyggelse og grønne areal. En mer enhetlig områdekarakter vil i større grad knytte området på sørvest-siden av friområdet sammen, og bedre lesbarheten av de ulike områdene.  

Sted: Vegamot, Trondheim
Byggherre: Fagtrykk eiendom AS
Status: Reguleringsplan vedtatt 04.10.2018.