Selberg Arkitekter

Jeg setter stor pris på å få være en del av et bredt tverrfaglig miljø - her er det lav terskel for kommunikasjon mellom de ulike faggruppene. Utveksling av ideer og erfaring gir rom for kreativitet og mulighet for å finne optimale løsninger!Johanne Walsø

Johanne Walsø

Johanne er utdannet sivilarkitekt ved NTNU i Trondheim, med eksamen fra 2007. Hun har bakgrunn fra Selberg Arkitektkontor, og har vært medarbeider og partner i Selberg Arkitekter siden oppstarten i 2010.

Hun har erfaring fra en rekke ulike typer byggeprosjekt og har deltatt i alle faser; fra konseptutvikling og skisseprosjekt til utarbeidelse av detaljprosjekt og arbeidstegninger. Prosjektene hun har vært involvert i omfatter skoler, barnehage, omsorgsboliger, kultur- og aktivitetssenter, industri, næring og handel, boligbygg samt mindre prosjekter som tilbygg til eneboliger og hytter. Hun har også erfaring fra utvikling av mulighetsstudier som omfatter større områder og illustrasjonsprosjekter til reguleringsplaner.

Johanne har bred erfaring i bruk av 3D-modelleringsverktøy, innen både visualisering og tegningsproduksjon, og har hatt rollen som superbruker og DAK/BIM-ansvarlig i større prosjekter. Hun har også erfaring i utarbeidelse av presentasjoner og grafisk formgivning.

Gjennom deltakelse i pilotprosjekt når det gjelder utvikling av bygg med lavenergistandard (rehabilitering) og passivhus (nybygg), har hun opparbeidet kompetanse innen energieffektiv design, og fått erfare nytten av nært samarbeid med energirådgiver og andre fagdisipliner.