Selberg Arkitekter

Fredlybekken, nedre del, Sluppen, detaljregulering, melding om offentlig etttersyn

Byplansjefen har 17.04.2024 vedtatt å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn. Alle som er interessert i saken kan få se forslaget og uttale seg til det.

Hensikten med planen er å legge til rette for gjenåpning av nedre del av Fredlybekken på Sluppen, for å sikre overvannshåndtering ved kraftige nedbørshendelser og styrke økologiske korridorer. Langs bekken blir det anlagt et offentlig grøntdrag, som skal bidra til boligkvaliteter og være en møteplass for alle i tilliggende områder.

Planforslaget kan ses på Trondheim kommunes internettsider og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges plass 1.

Uttalelse til planen kan sendes til byplan.postmottak@trondheim.kommune.no eller til Trondheim kommune, Byplankontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim. Det må gå klart fram hvilket planforslag uttalelsen gjelder. Frist for uttalelse er 10.06.2024.

Kommunen vil vurdere alle uttalelser til forslaget i den endelige behandlingen av reguleringsplanen.

De som har gitt skriftlig uttalelse vil få brev om vedtaket når planen er ferdig behandlet. Vedtatt plan kunngjøres i kommunens samleannonse i Adresseavisen.