Selberg Arkitekter

Varsel om igangsatt planarbeid for Bergtun bofellesskap, Frøya kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for hele eller deler av følgende eiendommer i Frøya kommune: 24/3, 24/10, 24/25, mfl.

Planområdet er lokalisert i Fredagsvika nord for Sistranda. Tiltakshaver er Frøya kommune.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for Bergtun bofellesskap i Frøya kommune. Selberg Arkitekter har utarbeidet planinitiativet med tilhørende mulighetsstudie på vegne av Frøya kommune.

Området er i kommuneplanens arealdel for Frøya kommune (KPA) avsatt til Boligformål (B1) og LNFR.

Formålet med planen er å etablere et bofellesskap for 8 enheter, samt en personalbase. Tiltaket skal primært samles rundt et tun med felles verksted og aktivitetsrom, samt arealer til personalrom. Det skal legges til rette for 8 nye boenheter plassert i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Det er tiltenkt at enkelte av bygningene innenfor plangrensa kan gjenbrukes til formål tilknyttet bofelleskapet, verksted mm.

Tiltakets plassering er lagt i relativt god avstand fra omkringliggende større bebyggelse. Plassering av bebyggelsen innenfor planområdet er organisert slik at det begrenser terrenginngrep, tap av dyrkamark, samt naturmangfold på best mulig måte. Det har vært prosess knyttet til bruk av eksisterende adkomstveg til tomten. Det er ikke framkommet enighet i felles adkomstbruk. Det foreslås ny adkomstveg over arealer avsatt til LNFR. Denne adkomsten kobles sammen med eksisterende avkjørsel for fritidsbolig ut i fylkesveien, gjeldende eiendom gnr/bnr. 24/3.  

Planområdet ligger i gangavstand til Sistranda, med sosial infrastruktur og nødvendige tjenestefunksjoner.

Ytterligere detaljering av plangrep og konsept vil følge planen til offentlig ettersyn.

Kommunen har i oppstartsmøte avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Planavgrensningen vist nedenfor angir hvilket område som inngår i planarbeidet. Plangrensa vil kunne bli justert noe i løpet av planprosessen. Planområdet er ca. 26,5 dekar.

Planinitiativ, foreløpig planavgrensning og referat fra oppstartsmøte med Frøya kommune er tilgjengelig på Selberg Arkitekters nettside under «kunngjøringer»: selberg.no\kunngjoringer og på Frøya kommunes nettside froya.kommune.no.

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no innen 19.08.2024.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Siv Minna Aastorp, tlf. 918 21 734.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Vedlegg 1: Planinitiativ, som lå til grunn for oppstartsmøtet

Vedlegg 2: Referat fra oppstartsmøte

Vedlegg 3: Foreløpig plangrense