Selberg Arkitekter

KUNNGJØRING OM IGANGSATT PLANARBEID FOR SNEFUGL, EIENDOM GNR. 34 BNR. 37 M.FL., SKAUN KOMMUNE

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsatt detaljplanarbeid for eiendom gnr. 34 bnr. 37 m.fl. i Skaun kommune. 

Foreslått planområde ligger i Snøfuglvegen (Fv 6644), sør-vest for Buvika sentrum, mellom boligfeltet i Snøfugllia og boligfeltet på Nordlykkja og Ilhaugen. Foreslått planområde er på ca. 9,3 daa. Tiltakshaver er Svingen Bolig AS. 

Foreslått planområdet består i dag av lite drivverdig dyrkamark av dårlig kvalitet og et udyrkbart område bestående av berg/flussfjell. Planområdet grenser til FV 6644 og tilhørende gang- og sykkelveg i sør, øst og nord. I vest grenser planområdet til jordbruksarealer i form av dyrket mark. 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljregulering for boligbebyggelse på eiendom gnr/bnr 34/37. Det foreslåtte planområdet er en del av et større område avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Eiendommen som omfattes av foreslått planområde har fått dispensasjon fra rekkefølgekrav om områdeplan i KPA. 

Planforslaget skal legge til rette for eneboliger, kjedede eneboliger og rekkehus. I tillegg skal det opparbeides adkomstveg og felles lek- og uteoppholdsareal. 

Planarbeidet er i tråd med overordna plan, og i oppstartsmøte 12.01.2021 har Skaun kommunen konkludert med at forslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning, jf. pbl §§ 4-1 og 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger. 

Planinitiativ med foreløpige beskrivelser kan leses og lastes ned HER

Illustrasjonsvedlegg kan sees og lastes ned HER.

Oppstartsmøtereferat kan leses HER.  

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Selberg Arkitekter, v/Fredrik Lian, tlf. 48286074. Innspill til planarbeidet sendes Selberg Arkitekter AS, Postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller fredrik@selberg.no innen 29.10.21.