Selberg Arkitekter

Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering med konsekvensutredning for Nautøyene, Herøy

Formannskapet i Herøy kommune vedtok i møte den 19.05.2015 å legge planforslag og konsekvensutredning slik det nå foreligger ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av ca. 100 fritidsboliger organisert rundt tun og veinett, tilknyttet et «marint opplevelsessenter» med ca. 30 utleiehytter/rorbuer, serviceanlegg og småbåtanlegg, på Nautøyene i Herøy kommune, ytterst på Helgelandskysten. Tiltakshaver er Seløy AS. Som en del av arbeidet med reguleringsplanforslaget er det utarbeidet et planprogram og en konsekvensutredning som tar for seg temaene landskapsbilde/kulturlandskap, friluftsliv, strandsone, sjøområder og samisk natur- og kulturgrunnlag.