Selberg Arkitekter

VARSEL OM IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID FOR NY BARNEHAGE PÅ YSTERHAGAEN

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsplanarbeid for deler av følgende eiendommer i Røros kommune: GNR 137/BNR 30, 32, 33, 34, 35, 132, 299, 334, 341, 342, 348, 349, 360, 384, 389, 390 og GNR 1031/BNR 64.

Planområdet er lokalisert på Ysterhagaen og er ca. 15,4 dekar. Tiltakshaver er Røros kommune.

Formålet med planforslaget er å sikre tomteareal for ny barnehage med 6 avdelinger, trafikksikker adkomst, eksisterende turveier og friluftsområder som grenser til barnehagetomta.

I kommunedelplan for Røros sentrum for 2009 er området regulert til offentlig bebyggelse, samt bolig og ervervsbebyggelse (næring). Planforslaget er dermed i tråd med overordnet plan. Det er ingen detaljregulering for området. Planområdet berører vestlige deler av reguleringsplanen «Serviceboliger Røros» med nasjonal plan-id: 5025_19950002.

Formålet eller tiltaket i seg selv er ikke tidligere konsekvensutredet. Røros kommune vurderer derfor at tiltaket kommer inn under forskrift om konsekvensutredning § 8a vedlegg II punkt 11 j.  Tiltaket vurderes å komme inn under KU-forskriften § 10 i forhold til vesentlige virkninger for miljø og samfunn og lokalisering og påvirkning på omgivelsene og om dette kan komme i konflikt med punkt b. Røros kommune ønsker derfor at planarbeidet konsekvensutredes med hensyn på kulturmiljø/verdensarv.

Planavgrensningen angir hvilket område som inngår i planarbeidet. Plangrensa vil kunne bli justert noe i løpet av planprosessen.

Planinitiativet kan lastes ned HER og referat fra oppstartsmøtet kan lastes ned HER. Kart over foreløpig planavgrensning kan sees og lastes ned HER.

Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no innen 27.01.2023.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Frøydis Aarnseth Aalbu, tlf. 976 91 398.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.