Selberg Arkitekter

Vedtatt detaljregulering for Furuhaugen masseuttak

Klæbu kommunestyre vedtok framlagt forslag til detaljregulering i møte 22.10.2015.

Planen innebærer en endring av gjeldende reguleringsplan, som i hovedsak la til rette for uttak av masser. Formålet med endringen er å legge til rette for videre masseuttak, med etterfølgende massedeponering for å tilbakeføre området til opprinnelig landskap.