Selberg Arkitekter

Vedtatt detaljregulering for Heimdal VGS og idrettshall

Bystyret i Trondheim kommune vedtok i møte den 18.02.2016 detaljregulering for Heimdal videregående skole i sak  25/16  «Saupstadringen 13, Heimdal videregående skole, detaljregulering» . På vegne av tiltakshaver Sør-Trøndelag fylkeskommune har Selberg Arkitekter AS vært hovedkonsulent ved utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning.

Tema for konsekvensutredningen har vært landskapsbilde/bybilde, kulturmiljø, grønnstruktur (naturmiljø og rekreasjon), bydelsutvikling og nærmiljø, barn og unges interesser, og trafikkforhold.

Planen legger til rette for ny Heimdal videregående skole dimensjonert for 1140 elever, idrettshall med rom for topphåndballkamper med 2500 tilskuerplasser i tillegg til tannklinikk på Saupstad.

Les mer om prosjektet og se flere illustrasjoner her.