Selberg Arkitekter

Belysningsplan Nidelven

Belysningsplan for sentrale deler av Nidelven og Kanalen i Trondheim er en del av prosjekt «En blå tråd».

Hensikten med prosjektet er å skape en helhetlig belysning som bidrar til økt trygghet og trivsel og mer bruk av elvepromenaden. I tillegg vil belysningsplanen være et av flere virkemidler som bidrar til å styrke og synliggjøre kvalitetene langs elva og fremheve byens identitet.

Prosjektet er utført på bestilling fra Trondheim kommune og Miljøpakken. Zenisk AS har vært hovedkonsulent, og Selberg Arkitekter har vært underkonsulent og bidratt med kompetanse på design, arkitektur og landskapsarkitektur.

Det har i løpet av prosessen vært avholdt åpne folkemøter for å finne felles enighet om nivået på belysning langs Nidelven. Deltakere på møtene har vært bl.a. Trondheim kommune, handelsstanden, vernemyndigheter og andre berørte.

De første to delområdene langs elva, Marinen og Nidelvpromenaden mellom Elgeseter bro og Bakklandet er nå ferdigstilt. For bryggerekka er det blitt gjennomført et prøveprosjekt.

Lyskonsept langs bryggene:

Bryggene langs Nidelva er helt sentrale i bybildet, og målet med belysningen var å vise bryggene som landmerke, historisk identitet og skape en kveldsattraksjon. Dette ble gjort ved å lyssette bryggerekken på en helhetlig måte med lav intensitet i en begrenset periode hver kveld. Det var et mål å unngå innsyn i armaturer og lysmaster på dagtid, samt unngå refleksjon av lyskilder, strølys og lysforurensing. Løsningen ble å montere LED-fasadebelysning som lyser fra motsatt side av elva. Dette vil bidra til å unngå uønskede skygger i bryggefasadene som kan oppstå om lyskilden blir plassert på bryggen som skal belyses.

Lyskonsept ved Vollabakken:

Målet med belysningen ved Vollabakken var å synliggjøre den sammenhengende gang- og sykkelvegen mellom Bakklandet og Studentersamfundet/Elgeseter Bru. Belysningen skal bidra til å gi oversikt slik at stien føles trygg og ferdes langs, samtidig som at lyset gir en estetisk effekt.

Det var et mål å skjule armaturer slik at de ikke ble fremtredende. Her lå det også særlige utfordringer med forurenset grunn og lommer med kvikkleire, som gjorde at det var begrenset mulighet for å grave i bakken. Løsningen ble å plassere master i eksisterende trerekke for å integrere lyset i miljøet. På den måten ble punktet hvor lyset traff det fremtredende, og ikke selve lysmasten. Dette bidro også til å opprettholde fri sikt mot elva i tillegg til en synlig opplyst gangsone.

Foto: Zenisk, https://zenisk.no/ og Thor Nielsen, http://trondheim2030.no

Illustrasjoner: Zenisk AS og Selberg Arkitekter AS

Sted: Trondheim
Byggherre: Trondheim kommune
Status: Ferdigstilt 2017