Selberg Arkitekter

COOP Verdal

Selberg Arkitekter har på vegne av COOP Midt-Norge levert forslag til detaljreguleringsplan for et større område i sentrum av Verdal, Nordgata 14, 16 og 18 - 5038/19/121 m.fl.

Området er i dag delvis bebygd av en eksisterende COOP-butikk og består av mye parkeringsareal og asfaltflater. Eksisterende bebyggelse skal rives og det reguleres tre nye kvartaler med publikumsrettede funksjoner på gateplan, og rundt 100 boliger i 2-3/4. etasje.

Det legges opp til en trinnvis utbygging både for å sikre butikkdrift i byggetida, og for å møte boligmarkedet på en fornuftig måte. Gatene oppgraderes og strammes opp med soner for vegetasjon, gateparkering varelevering og opphold. Det meste av parkering ligger i p-kjeller. Prosjektet vil komplettere kvartalsstrukturen i området og skape trivelige nye byrom som er Verdal sentrum verdig.

Boligene vil ha skjermede uterom på taket av 1.etasje, noe som også gir bedre solforhold. Det er laget forslag til tiltak som kan tiltrekke ulike beboergrupper, også barnefamilier. Eksempler er etablering av fellesfunksjoner, mulighet for større boliger over to plan med eget uteareal, og attraktive lekeplasser og uterom med varierende grad av privat og offentlig karakter.

Sted: Verdal sentrum
Byggherre: COOP Midt-Norge
Status: Reguleringsplan vedtatt 2021

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter
  • By- og stedsforming
  • Kontor, næring og industri