Selberg Arkitekter

Jyssan boligområde

OBOS Block Watne ønsker å legge til rette for boligbygging på Jyssan i Skaun kommune på eiendommene gnr./bnr. 141/1, 143/1, 144/2 med flere. Selberg Arkitekter AS er engasjert for å utarbeide detaljplan for eiendommene.

Området er avsatt til boligformål i områdeplan for Børsa. Området ligger sentrumsnært med gangavstand til Børsa sentrum. Planområdet ligger i en sørøstvendt helning (fra kote 40 til 110) med utsyn mot Gaulosen.

Planen er delt opp i delområder som tenkes utbygd over tid. Det er planlagt rekkehusbebyggelse, kjedede eneboliger og leilighetsbygg i to og tre etasjer. Dette gir en variert boligsammensetning som gir rom til ulike befolkningsgrupper. Adkomst til planområdet vil hovedsakelig skje fra Rossmovegen, men også Høgsetvegen.

Det er tenkt tre lengre grøntdrag som strekker seg på tvers av vegene i planområdet. Innad i grøntdragene er det planlagt snarveier for gående. Disse skal være med på å gi effektive veger for gående og bidra til å nå nasjonale- og regionale målsetninger om tettere og mer gå/sykkelvennlige byer og tettsteder.

Sted: Jyssan, Skaun kommune
Tiltakshaver: OBOS Block Watne
Status: Detaljplan under behandling