Selberg Arkitekter

Litskjeet

Selberg Arkitekter har utarbeidet en reguleringsplan for omtrent 95 boenheter i sentrum av Ler i Melhus kommune. Planen legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse, leiligheter og 5 eneboliger sør i området. Dette skaper en gradvis overgang i bebyggelsesstrukturen og sikrer god harmoni og tilpasning til eksisterende forhold.

Mot nordøst er det planlagt blokkbebyggelse over 4 etasjer, mens det i nordvest er regulert for konsentrert småhusbebyggelse over 2 etasjer. Småhusbebyggelsen organiseres i grupper på mellom 8-10 boenheter hver.

Planen sikrer sammenhengende områder for felles lek. Illustrasjonsplanen viser en variasjon av utearealer med ulike aktiviteter for alle aldre. Områdelekeplassen er plassert på et flatt område som muliggjør ballspill.

Reguleringsplanen sikrer også gode forhold for gående og syklende ved å inkludere en offentlige fortau, samt gang- og sykkelvei. Sikring av flomveier gjennom området har vært sentralt i planarbeidet.

Sted: Ler, Melhus kommune
Tiltakshaver: OBOS Block Watne
Status: Detaljplan, vedtatt 27.10.2017 og mindre reguleringsendring vedtatt 19.07.2021