Selberg Arkitekter

Detaljregulering Vola barnehage

Selberg Arkitekter AS er, sammen med Prosjektutvikling Midt-Norge AS, engasjert av Røros kommune for å utarbeide forslag til detaljreguleringsplan for ny barnehage Vola.

Målsetting for prosjektet er blant annet å bygge en moderne og fremtidsrettet barnehage som legger til rette for høy faglig kvalitet og effektiv drift. Prosjektet skal gi godt tilrettelagte lokaler som gjør arbeidshverdagen effektiv og inviterer til samspill med barna. Barnehagen i Vola skal ha seks avdelinger og oppføres i en etasje med sokkel. Samtidig som man skal legge tilrette for barnehage skal eksisterende turveger, løypetraséer, friluftsområder og trafikksikker adkomst sikres.

Barnehagen ligger i et verdensarvområde, og det ble derfor satt krav om konsekvensutredning for dette temaet i tillegg til landskap og friluftsliv. 

Sted: Røros, Røros kommune
Tiltakshaver: Røros kommune
Status: Vedtatt detaljreguleringsplan 2023