Selberg Arkitekter

Elgeseter gate 21

Selberg arkitekter har utarbeidet en detaljreguleringsplan for Elgeseter gate 21. Planområdet er ca. 3,1 dekar stort og grenser til Klæbuveien i øst, Einar Tambarskjelves gate i nord, mot Elgeseter gate i vest og eksisterende kvartalsbebyggelse i sør.

Tomta ligger 350 meter sør for Studentersamfundet. Området kjennetegnes av tidlig 1900-talls bygater med en rekke murbygninger. Eksisterende bebyggelse på eiendommen er et parkeringshus og en buehall som tidligere ble brukt til bilverksted. Det er gitt rivingstillatelse for denne bebyggelsen.

Prosjektet skal bidra til å skape ny bykvalitet i området ved å regulere tomten til det kombinerte formålet bolig og forretning/kontor. Byggeformålet er fleksibelt, noe som vurderes som hensiktmessig på en så sentralt beliggende tomt. Prosjektet lar seg inspirere av kvartalsstrukturen og dens materialitet og nytolker karakteristiske trekk fra omkringliggende bebyggelse. Intensjonen bak plangrepet er å fullføre kvartalet mot Einar Tambarskjelves gate som en videreføring av eksisterende byform. I løpet av planprosessen er det vurdert flere alternative løsninger for utforming av bebyggelse/takform og fellesareal basert på analyser av uterom og tilstøtende gaterom.

Boligbygget består av 95 leiligheter av varierende størrelse og oppføres i fire til fem etasjer. Parkering og boder for boligene er lagt i to plan i underetasjene. Felles uteoppholdsareal utgjør et indre gårdsrom i kvartalet, samt felles takterrasse på bebyggelsen mot Einar Tambarskjelves gate. Det skal etableres forretning/kontorformål i underetasje mot Elgeseter gate og Einar Tambarskjelves gate. Minimum 8% BRA skal benyttes til næringsformål.

Ved å fortette med inntil 95 boliger, samt næringslokaler, langs hovedaksen for kollektivtrafikk i Elgeseter gate, bidrar prosjektet til målsetningen om å få flere til å reise kollektivt, gå og sykle. Tomten ligger nært Midtbyen og store arbeidsplasser som NTNU og St. Olavs Hospital. Planforslaget bidrar til å nå et av Trondheims hovedmål om at Trondheim skal være en bærekraftig by, der det er lett å leve miljøvennlig, og bygger også opp under bymiljøavtalen og midtbysatsingen om en miljømessig god og økonomisk vital Midtby.

Sted: Elgesetergate, Trondheim
Byggherre: Elgesetergate 21 Holding AS
Status: Detaljreguleringsplan vedtatt 2016

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter
  • Fortettingsprosjekt
  • Kontor, næring og industri
  • Planprosesser