Selberg Arkitekter

E6 Trondheim - Stjørdal

Parsellen Nidelv bru – Grillstad er en del av ny stamveg fra Trondheim til Stjørdal. Byggingen startet i 2009 og ble ferdig i 2014.

Parsellen Nidelv bru - Grillstad fungerer som en fortsettelse av Nordre avlastningsveg østover. Nordre avlastningsveg ender ved Pirbrua, og vegen videreføres gjennom prosjektet til Grillstad ved krysset til Omkjøringsvegen/E6. Statens vegvesen ønsket et vakkert veganlegg, og Selberg Arkitekter ble engasjert.

Selberg har utarbeidet formingsveileder på prosjektet. Her legges det føringer for formgivning av vegen og dens sideterreng, herunder konstruksjoner og belysning. Det er lagt vekt på overvannshåndtering samt artsmangfold i vegetasjonen langs strekningen. Konstruksjonene har blant annet vært rundkjøring ved Strindheim med åpning i midtsonen, samt den flotte Rotvollbrua. Våre landskapsarkitekter har prosjektert all terrengtilpasning og beplantning i tilknytning til veganlegget.

Sted: Trondheim
Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
Status: Ferdigstilt 2014