Selberg Arkitekter

Områdeplan for Venn

Tettstedet Venn er et lokalt sentrum sør i Skaun kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at Venn skal være et attraktivt lokalsenter for fremtidige generasjoner.

Planen inneholder utvidelse av skole og barnehage, næringsarealer i sentrum, kirke med muligheter for utvidelse av gravlunden, fortetting av eksisterende boligområder og etablering av kombinasjonsbygg med leiligheter i sentrum.

Det er lagt vekt på gode forbindelser via gang- og sykkelveger inn mot sentrumstilbudene og tilrettelegger for en opprydding i dagens trafikksituasjon. Områdeplanens tilrettelegging for fortettingsmuligheter sentralt for både bolig og næring, vil samtidig verne om det eksisterende jordbruksarealet og tar hensyn til Skaun kirke sin sentrale plass i landskapet.

Sted: Skaun
Byggherre: Skaun kommune
Status: Områdeplan ute til høring og off. ettersyn (2019)

Fagområde

Kategori

  • By- og stedsforming
  • Planprosesser