Selberg Arkitekter

E6 Storler - Sentervegen

Prosjektet inngår som en del av Miljøpakken for Trondheim. Oppdraget gjelder prosjektering av ca 4,2 km 4-felts motorveg med midtdeler. Arbeidet omfatter formingsveileder, samordningsmodell, reguleringsplaner, konkurransegrunnlag og byggeplaner for motorveganlegg og tilstøtende lokalveger.

I anlegget inngår ny viltovergang over E6, omlegging av Dovrebanen, rensedam, sikringstiltak i bekker, geoteknisk terrengarrondering av Himmelhaugen, terrengforming av sideterreng og tilpasning mot konstruksjoner, utforming av støyvoller/ støyskjermer og beplantning.

Aas-Jakobsen er hovedkonsulent og SA er underkonsulent på landskap, ark og plan.

Sted: Trondheim
Byggherre: SVV Region Midt
Status: Byggeplan 2011

Fagområde

Kategori

  • Bru og samferdsel
  • FoU - veiledere og utredninger