Selberg Arkitekter

VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR FURUVIKA NÆRINGSOMRÅDE, SKAUN KOMMUNE

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 og 12-9 varsles igangsetting av reguleringsplanarbeid for eiendommene gnr./bnr. 178/2,3,4, 177/1,2,4, 180/1,3, 178/8, 1039/6, 147/2, 173/1 m.fl. i Skaun kommune. Planområdet er lokalisert langs fv. 800 mellom Buvika og Børsa.

Tiltakshaver er Furuvika Utvikling Drift AS. Hensikten med planarbeidet er å utvikle et nytt næringsområde med kaianlegg. Varslet planområde er ca. 1090 daa og omfatter næringsareal og vegløsninger. Tiltakshaver vil inngå nødvendige utbyggingsavtaler med kommunen.

Arealet er i kommuneplanen hovedsakelig avsatt til LNFR-areal og er delvis skogdekt. I tillegg omfattes et større areal i sjø og vassdrag. Omreguleringen av LNFR-arealet til næring vil være i strid med overordnet plan og vurderes til å falle inn under forskrift om konsekvensutredninger § 6, vedlegg I, punkt 19. Samtidig med varsel om oppstart, legges derfor forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Planen vil tilrettelegge for store sjønære næringsarealer med kaianlegg. Gode adkomstløsninger er en viktig forutsetning og avgjørende for utvikling av området. Forskjellige adkomstløsninger vil vurderes i planprosessen, bl.a. nye ramper på/av E39 og ny tilknytning til Børskrysset.

Planavgrensning viser hvilket område som ønskes utviklet til næringsområde. Dette vil være et nytt og attraktivt bidrag til sjønære næringsarealer i Trondheimsområdet.

Planinitiativ kan lastes ned HER
Forslag til planprogram kan lastes ned HER
Forslag til plangrense kan lastes ned HER
Referat fra oppstartsmøte kan lastes ned HER
 

Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til froydis@selberg.no innen 26.11.2021.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Frøydis Aarnseth Aalbu, tlf. 976 91 398.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med ytterligere merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Planavgrensningen vil kunne bli justert noe i løpet av planprosessen.