Selberg Arkitekter

Ny videregående skole i Rønvik

På oppdrag fra Nordland Fylkeskommune har Selberg Arkitekter vært hovedkonsulent ved utarbeidelse av detaljregulering for ny videregående skole i Rønvik med tilhørende flerbrukshall.

Skoletomta grenser til Rønvik skole i nord og Rønvik kirke mot vest. Mot sør grenser tomta til bestående småhusbebyggelse og blokkbebyggelse mot øst. Samlokaliseringen i området vil gi hele nabolaget et kvalitativt og visuelt løft.

Det er planlagt sambruk av lokaler og uterom som kan benyttes av Rønvik kirke, Rønvik skole og Rønvik vgs. og alle i nabolaget/bydelen. Det er planlagt en bygningsmasse på totalt 14.800 kvm BRA.

I utformingen er det vektlagt god lesbarhet og organisering av nye trafikksikre bevegelseslinjer (skoleveger) i området, med nytt kjøre- og gangvegsystem som kobler stedet bedre sammen. Fysisk god utforming av hente- og bringeløsning, med korttidsparkering, samt en bedre arrondering av parkeringsplasser for bil og sykkel som gir området større trafikksikkerhet.

Ideen med utforming av skolen er å skape et attraktivt område med opplevelseskvaliteter som møteplasser, byrom og grøntområder for bruk av alle i nabolaget. Det gir tilgang til nye spennende områder som kan benyttes til opphold, lek eller trim/idrett.

Som en del av FNs bærekraftmål er det fokus på gode forbindelser, som reduserer bruk av bil og motiverer til bruk av gang og sykkel. Det legges til rette for en sambruk i hele nabolaget med aktivitetsskapende gode plassrom for bruk av alle.  De nære uteområdene og nye forbindelseslinjer vil bidra til å nå bærekraftmålene. Det er særlig bærekraftmål; 11, 4 og 10, som er vektlagt i planen.

Sted: Bodø
Byggherre: Nordland Fylkeskommune
Status: Godkjent reguleringsplan (2019)

Fagområde

Kategori

  • Parker og idrett
  • Planprosesser
  • Skole og barnehage