Selberg Arkitekter

Varsel om igangsatt planarbeid for Klingavegen 2, gnr./bnr. 65/1393 m.fl. - Namsos kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det med dette igangsatt planarbeid for deler av eiendommene i Namsos kommune gnr./bnr. 65/1393 m. flere.

Planområdet er lokalisert i Namsos sentrum, med tyngdepunkt på den gamle Nexans-tomta. Tiltakshaver er Klingavegen 2 AS, som eies av Namsos kommune og Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet er et fellesprosjekt mellom fylkeskommunen og kommunen. Fellesprosjektet er starten på utvikling av en ny bydel i Namsos og inneholder en rekke sentrale funksjoner. Prosjektet planlegges som et områdeløft for byen og regionen.

Formålet med planforslaget er å etablere nye bygg for Olav Duun videregående skole (VGS), og kulturinstitusjoner for Namsos kommune som kino, kulturskolen, bibliotek mm. Prosjektet som skal utvikles er et samboerskap mellom Namsos kommune og Fylkeskommunen hvor man skal trekke veksler på hverandre og felles arealer. Samboerskapet muliggjør synergieffekter i form av samarbeid på tvers av aktiviteter, tilgang til felles ressurser, og økt aktivitet i arealene, samt at det bidrar til effektiv arealutnyttelse. Fellesprosjektet skal bidra til aktivitet i sentrum og være et positivt tilskudd og tilbud for hele befolkningen i Namsos.

Planforslaget er utformet i samarbeid med ny områdeplan for Namsos sentrum. Planforslaget vil være i samsvar med hovedføringer i sentrumsplan for Namsos vedrørende arealformål, høyder og utnyttelse.

Sentrumsplanen forutsetter en vesentlig endring av dagens veinett, der eksisterende kvartalsstruktur utvides østover på arealer som i dag benyttes til nærings- og industriområder. Kvartalsstrukturen innebærer forlengelse av Namsegata som deler planområdet i to. Det vil være viktig å sikre gode forbindelser mellom byen og fjorden. Kontakten mot sjøen må sikres i gode trafikale forbindelser, trafikksikkert og evt. innendørsforbindelser i øvre plan. I tillegg må utsyn mot sjøen ivaretas fra byggene og mellom kvartalene, samtidig med en trafikksikker krysning for brukerne av bygget og andre. Fellesprosjektet skal også ivareta kontakten mot øvrige sentrum i Namsos mht. uterom, gangforbindelser og bygningsmasse innenfor kvartalsstrukturen. I tillegg vil parkeringsløsninger knyttet til Fellesprosjektet belyses.
Planarbeidet vil belyse alle disse problemstillingene i løpet av planprosessen.

Det er lagt opp til en relativ vid planavgrensning for å se helhet i området. Endelig planavgrensning vil vurderes i løpet av prosessen og kan bli redusert. Planavgrensning vil sees i sammenheng med behov for føringer i Fellesprosjektet Olav Duun VGS og kulturinstitusjoner for Namsos kommune. Foreløpig planområde er på ca. 96,9 dekar.

Kommunen har i referat fra oppstartsmøte avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

De som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no innen 21.03.2023.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Siv Minna Aastorp, tlf. 918 21 734 eller Trøndelag Fylkeskommune v/Anne Cathrine Nessmo, tlf. 472 71 327.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Vedlegg:

Foreløpig planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ

Kvartalsstruktur/vegnett i områdeplan